Barngruppen

Vi har 32-34 barn och 7-8 förskollärare/pedagoger. Barnen är uppdelade i åldersblandade grupper, vilket stimulerar både äldre och yngre att dels få visa hänsyn till de yngre, dels få vara förebilder och inspirera till utvecklande lekar.

Under dagarna delas barnen upp i mindre grupper, dels åldershomogena grupper där de få möta barn i sin egen ålder för lek och lärande aktiviteter. Det pågår också ett övergripande projekt på hemvisterna där vi integrerar de olika delarna i Läroplanen. Syftet är att barnens egna frågor och funderingar fångas upp av pedagogerna och barnen utmanas vidare i ett kreativt och lustfyllt lärande.

Vi har också en femårsklubb där vi bland annat arbetar med det sociala samspelet men även förberedande aktiviteter inför förskoleklassen.

Genom pedagogisk dokumentation och reflektion som grund fångar vi upp barnens tankar, intressen och fantasi och utmanar barnen vidare. Tillsammans med barnen jobbar vi utifrån ett utforskande arbetssätt, fyllt av lust och upptäckarglädje.

På Gomorronsol är utevistelse en viktig del av dagen. Här erbjuds barnen olika aktiviteter på gården samt så utnyttjar vi närmiljön då vi går till olika parker eller skogsområden.