Om förskolan‎ > ‎

Föräldraengagemang

Föräldrakooperativ - vad innebär det? 
 
Som förälder till ett barn på en föräldrakooperativ förskola måste du vara beredd att satsa både tid och engagemang i verksamheten. Alla familjer skriver varje termin upp sig på ett visst antal “vikariedagar” (normalt omkring fem dagar). Det innebär att du som förälder har jour dessa dagar och får rycka in i verksamhetens praktiska arbete vid behov. Det ger en enorm inblick i verksamheten och en stor möjlighet att lära känna både barn och personal närmare.


Förskolechefen och personalen ansvarar för planeringen av den pedagogiska verksamheten enligt skollagen. Det är vi föräldrar, genom styrelsen, som är arbetsgivare och har det yttersta ansvaret för föreningen och dess ekonomi. Styrelsen är huvudman för förskolan och ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs enligt gällande bestämmelser enligt skollagen (2010:800).  Det är vi som ska se till att personalen har de rätta förutsättningarna för att kunna genomföra sitt arbete på bästa sätt.

Fyra föräldrar ingår i styrelsen. Från resterande familjer ska en förälder från varje engagera sig i någon av arbetsgrupperna: Hälsa och hygien, IT/intranät, fixargruppen, rekryteringsgruppen, trivselgruppen samt vikariegruppen.

Varje termin genomförs dessutom en gemensam städdag och vid behov även en gemensam fixardag.

Varje termin hålls dessutom flera medlemsmöten samt ett föräldramöte vars syfte är att ge inblick i samt ta beslut kring verksamheten.